VAN VALİLİĞİ
İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Dernek Kuruluşu
1) Dernek kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi
2) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü
3) Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi
4) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi
5) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopisi
6) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste
 
60 Gün
2
Federasyon Kuruluşu
1) Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi
2) Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü
3) Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği
4) Kurucuların Derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği
5) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan
6) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı
 
60 Gün
 
3
Şube Kuruluşu
 Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en üç kişinin imzaladığı kuruluş bildirimini ve aşağıda belirtilen eklerini mülki idare amirliğine verirler.
1) Şube kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi
2) Kurucular arsında yabancı uyruklular varsa bunları Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopisi
3) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste
4) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi
5) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi
 
60 Gün
4
Lokal Açma izni
1) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği
2) Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kontratının örneği
3)Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği
4) Derneklerin; belediyelerin ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma izin belgesi bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair  belge
 
30 Gün
5
Yardım Toplama İzinleri
1- Gerçek ve Tüzel kişilerin yardım toplama talebi: Yardım toplamanın, amacı, şekli (makbuz bastırılacaksa makbuz miktarı), süresi, ne miktarda yardım toplanacağı, faaliyetin yürütüleceği il ve ilçeler ile bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe ile birlikte müracaatta bulunulması gerekmektedir.
1.1. Faaliyette görevlendirileceklerin TC Kimlik Numaraları, İkametgah,  adli sicil beyanları ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
1.2. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti vb. belgeler,
1.3. Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ilgili mülki amirden alınan izin belgesi,
1.4. Tüzel kişilerde yönetim kurulu kararı
1.5.Yardım toplamanın şekline göre istenebilecek diğer belge ve bilgiler.
2- Kurumların yardım toplama talebi: Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden müracaat yazısı ile birlikte, faaliyet alanına göre ilgili mülki amirliğe müracaatta bulunulması gerekmektedir.
2.1. Kurumun merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan yardım toplanması:
2.1.1. Personel, eş veya çocukları için kurumun merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan yardım toplanabilmesi, kurum yetkili amirinin onayı ile en az üç kişiden oluşacak yardım toplama komisyonunun oluşturulduğuna dair onay
2.1.2. Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ilgili mülki amirden alınan izin belgesi,
2.1.3. Mülki amirin vereceği izne müteakip bankada hesap açtırılması yoluyla yapılacaktır.
2.2. Kurumun, personeli dışındaki kişi ve kuruluşlardan yardım toplanması:
Kurumun, personeli dışındaki kişi ve kuruluşlardan yardım toplama taleplerinde ise; 1 inci maddede belirtilen bilgi ve belgelerin tamamlanması ve en az üç kişilik yardım toplama komisyonu oluşturulması suretiyle faaliyet alanına göre ilgili mülki amirliğe müracaatta bulunulması gerekmektedir.
30 Gün
6
Defter Tasdik İşlemleri
Dilekçe ekinde, dernekler Yönetmeliğinde belirtilen derneklerin tutmakla yükümlü oldukları defterler.
 
İlçe derneklerinin aynı gün il merkezindeki derneklerin 2 Gün
7
Tüzük Değişikliği İşlemleri
1) Genel kurul sonuç bildirimi
2) Divan tutanağı
3) Son Yönetim Kurulu tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü
4) Son Yönetim Kurulu tarafından her sayfası imzalanmış tüzüğün değişen maddelerin eski hali- yeni halini gösteren liste
60 Gün
8
Yetki Belgesine numara verilmesi
Yetki Belgesi
Aynı  gün
9
Faaliyet Belgesi
Dilekçe
Aynı gün
 
10
 
Kamu yararına çalışan dernek sayılma
 
 
Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen ekler ile birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar.
a) Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,
b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,
c) Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.
 
 
Kamu yararına ça-lışan derneklerden sayılma istekleri, valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. İlgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığı-nın da görüşü alın-dıktan sonra, Ba-kanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile dernek, kamu yararına çalı-şan derneklerden sayılır.
Kamu yararına ça-lışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili valiliğe bildi-rilir ve valilik tara-fından başvuru sa-hiplerine bilgi ve-rilir. Başvurusu reddedilenler buna ilişkin gerekçe ile birlikte valiliğe bil-dirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir.
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat yeri
İkinci müracaat yeri
İsim
Sinan BULUT
İsim
Faruk Bülent BAYGÜVEN
Unvan
Müdür
Unvan
Vali Yardımcısı
Adres
İl Dernekler Müdürlüğü
Adres
Van Valiliği
Tel.
(432) 214 2636 
Tel.
(432) 486 5557 
Faks
-  
Faks
-
e-Posta
sinan.bulut1@icisleri.gov.tr
e-Posta
-